Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα E.R.P.

Οι εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιούν στο έπακρο τη λειτουργικότητα των ERP συστημάτων λογισμικού, ώστε να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις λειτουργίες τους.

Η κάθε επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα λογισμικό ERP, το οποίο αφενός αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αφετέρου βελτιστοποιεί τις επιχειρησιακές διαδικασίες, επιτυγχάνοντας αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών, αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, μείωση του κόστους και κανονιστική συμμόρφωση.

Στην επιλογή και εγκατάσταση ενός λογισμικού ERP, μια εταιρεία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερις τομείς:

  • Κίνδυνοι και ελεγκτικοί μηχανισμοί
  • Βελτιστοποίηση διαδικασιών
  • Οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό
  • Τεχνολογία